Adatvédelmi tájékoztató munkára jelentkezőknek

A VB REKLÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 39., a továbbiakban társaság), mint adatkezelő, az adatkezelés jelen adatvédelmi tájékoztató, „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” (a továbbiakban: Infotv.), „EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet a személyes adatok védelméről” rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban kezeli.

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető, a társaság weboldalán (vbreklam.hu). A társaság fenntartja magának, a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról, az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak. Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk az adatvedelem@vbreklam.hu e-mail címre.

Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve: VB REKLÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 800 Tatabánya, Ifjúság utca 39.
Adószáma: 12810772-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-008625
Levelezési cím: 2803 Tatabánya, Pf. 3104
Adatkezelési e-mail: adatkezeles@vbreklam.hu
Adatkezelési telefon: 70/504-6400
Adatvédemi tájékoztató: http://vbreklam.hu/adatvedelem

Adatkezelő elvei

Személyes adat, csak az adatkezelésnél meghatározott célból és jogalappal kezelhető. Az Társaság első sorban a törvényekben meghatározott kötelezően kezelendő adatokat kezeli. Minden egyéb esetben a törvényben meghatározott jogalapokat használ, melyet az adatkezelési nyilatkozatban megindokol.

Az Társaság törekszik az adattakarékosságra és a pontosságra. Minden esetben együttműködik az érintettekkel és tiszteletben tartja a jogaikat. Az adattárolásnál és adat kezelésénél a technikai és szabályi feltételeket úgy alakítja, hogy mindent megtegyen az adatok védelmében.

Érintettek jogai

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, illetve az előzően megadott hozzájárulásának visszavonására az adatkezelő adatainál megadott elérhetőségek útján. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság munkatársához fordulhat. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet, illetve bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Munkára jelentkezők adatkezelése, kezelt adatok

A Társaság, a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén, nem tesz különbséget azok érkezésének módja között. Azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon beküldött CV. Önéletrajz nélküli jelentkezések esetében a Társaság, a rendelkezésre álló kapcsolati adatok felhasználásával, megkereséssel kéri el a kiválasztáshoz szükséges adatokat, melyek összességét CV-vel azonos elveken kezeli.

A beérkező CV-k esetében, amennyiben a jelentkező a munkaerő-toborzás során meghirdetett címre, az elvárt jelöléssel küldi meg, úgy ebben az esetben a Társaság garantálja, a jelen pont szerinti adatkezelést. Ha nem a meghirdetetteknek megfelelő módon érkezik a papíralapú, vagy elektronikus CV, akkor az iratkezelési szabályok szerint, a címzettnek minősülő személy köteles arról gondoskodni, hogy a CV a munkaügyi osztály munkatársához kerüljön. Ha ez nem történik meg, úgy a Társaság, az iratkezelésre vonatkozó általános szabályokat alkalmazza, függetlenül a levél tartalmától.

Társaságunk a CV-ket a későbbi felhasználás céljából tárolja, ez igaz abban az esetben is, ha a CV konkrét meghirdetett pozíció betöltése céljából érkezett. A CV-t és az azon szereplő személyes adatokat a Társaságunk jelen szabályzat alapján és az abban foglaltak szerint kezeli. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a későbbiekben az itt meghatározottak szerinti határidőn belül kezelje Társaságunk az adatait, úgy ezt vagy a CV megküldésével egyidejűleg kell jeleznie, vagy a későbbiek során visszavonni a CV beküldésével megadott hozzájárulását. A nem meghirdetett álláshelyre való, vagy kéretlen jelentkezés esetén a Társaság a jelentkezést, későbbi felhasználás céljából szintén tárolja, az itt leírtak szerint.

Mivel jelen szabályaink, az érintettek számára a CV megküldése előtt is elérhetőek, így az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást megadottnak tekintjük, a hozzájárulást pedig önkéntesnek. Mivel az érintett által készített CV-ben, az érintett által meghatározott adatok szerepelnek, ezért a szabályzatban konkrétan nem meghatározott adatokat is tartalmazhat. Ezen adatok kezelésének jogalapja szintén, az érintett hozzájárulása. Az interneten keresztül érkezett, az érintett által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért, a Társaság nem tud felelősséget vállalni.

A kiválasztott, érintett adatainak további kezelése, már a munkaviszony létesítése céljából történik, így az azzal kapcsolatos adatkezelési szabályokat, már az arra vonatkozó szabályzat és tájékoztató tartalmazza.

adatkezelés célja: álláshelyek betöltésére megfelelő, leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre:
  • Azonosítást segítő adatok (név, születési dátum, fénykép).
  • Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím, lakcím).
  • Képzettséggel, alkalmassággal kapcsolatos adatok.
  • Munkakezdés és az interjú időpontjával kapcsolatos adatok.
  • Munkába és interjúra történő utazással kapcsolatos adatok.
  • Az érintett által megadott egyéb adatok (CV)
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 2 évig
adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan
VB Reklám Kft.
Postacím: 2803 Tatabánya Pf. 3104
Telefon/fax: +36 (34) 788 718